Inloggen
home > gebruiksvoorwaarden

Door een account aan te maken, dan wel door de VvR-Portal te gebruiken, stem je ermee in dat onderhavige bepalingen van toepassing zijn en door jou worden aanvaard.

 

Gebruiksvoorwaarden VvR-Portal

Het is Gebruiker niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van de VvR-Portal op een wijze die in strijd is met wet- en regelgeving of de goede zeden, inbreuk maakt op rechten van derden, onjuist, onvolledig of misleidend is, of virussen dan wel enige vorm van malware (kwaadaardige en/of schadelijke software) dan wel verwijzingen hiernaar bevat. Gebruiker garandeert geen gebruik te zullen maken van software of middelen die de werking van de VvR-Portal kunnen hinderen, verstoren of schaden.

Bij herhaald misbruik van de VvR-Portal, dan wel enig handelen in strijd met deze voorwaarden, behoudt de VvR zich het recht voor Gebruiker uit te sluiten van het verdere gebruik van de VvR-Portal, althans de ter beschikking gestelde functionaliteit te beperken, dan wel het account te beëindigen onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen en/of vergoeding te eisen van door VvR als gevolg van enig misbruik geleden directe en indirecte schade.

 

Disclaimer

Verwijzingen naar sites die niet door de VvR worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor jou opgenomen. Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. De VvR is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de VvR-portal en de daarin opgenomen gegevens, kan de VvR, waaronder haar secretariaat uitbesteed aan BranchePartners, niet instaan voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, kwaliteit of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De VvR, waaronder haar secretariaat uitbesteed aan BranchePartners, aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Beweringen en meningen, geuit in weblogs zijn die van de auteur(s) individueel en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VvR. De VvR, waaronder haar secretariaat uitbesteed aan BranchePartners, kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 

De VvR, waaronder haar secretariaat uitbesteed aan BranchePartners, garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze webpagina gepubliceerd zijn. Wij raden je dan ook aan deze webpagina met enige regelmaat te bezoeken.

 

Privacyverklaring

De VvR, waaronder haar secretariaat uitbesteed aan BranchePartners, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen die de Privacyregelgeving stelt. Klik hier voor de uitgebreide Privacyverklaring van de VvR.