Privacy statement

Wanneer je een formulier invult via onze website, dan legt de VvR de door jou ingevulde (persoons)gegevens vast. De VvR hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement geeft de VvR graag heldere en transparante informatie over hoe de VvR om gaat met jouw persoonsgegevens. De VvR is er namelijk van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De VvR houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Dit brengt met zich mee dat VvR in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

Verantwoordelijke

De VvR is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging van Registrars
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel: 088-8040506
Mail: secretariaat@verenigingvanregistrars.nl

Persoonsgegevens

De VvR verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De VvR gebruikt jouw persoonsgegevens om contact met je te kunnen onderhouden. Tijdens de interactie met de VvR kan de VvR jou om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen. De VvR vraagt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, zoals jouw:

 • Naam;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Foto;
 • Organisatiegegevens (NAWTE, lidmaatschapsgegevens);
 • Functie.

Jouw gegevens worden hierbij op het ledenportaal enkel getoond aan leden die zijn ingelogd met een wachtwoord.

Doel verwerking persoonsgegevens

VvR vraagt je jouw persoonsgegevens met haar te delen voor de volgende doeleinden:

 • beantwoording van ingestuurde vragen of opmerkingen;
 • autorisatie op de portal;
 • activiteiten die gelet op de doelstelling van een vereniging als de VvR gebruikelijk zijn of die door de ledenvergadering zijn goedgekeurd;
 • het verzenden van informatie aan leden;
 • het deelnemen in online communities voor onderlinge communicatie (tussen leden en met de VvR);
 • jouw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie en communicatie met de VvR;
 • het bekend maken van informatie over leden en activiteiten van de VvR op de portal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Over het algemeen verwerkt de VvR jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals bovenstaand aangeven. Wanneer de VvR jouw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Grondslag van de verwerking

Wij moeten het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij jouw gegevens op de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke plicht;
 • jij geeft toestemming voor de verwerking; of
 • de verwerking is noodzakelijk vanwege een gerechtvaardigd belang.

Beveiliging persoonsgegevens

De VvR neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en hierom neemt de VvR passende technische en organisatorische maatregelen, ook indien nodig met/bij derden waarmee wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit dan via de contactgegevens opgenomen in dit privacy statement, zodat wij hier direct de nodige maatregelen voor kunnen treffen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De VvR bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG).

Register

De VvR houdt als verantwoordelijke een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de verantwoordelijkheid van de VvR plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

Jouw privacyrechten

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens de VvR verwerkt, kan je een inzageverzoek doen. De VvR behandelt jouw verzoek binnen twee weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook kan je verzoeken jouw (een gedeelte van) gegevens over te dragen aan een derde (dataportabiliteit).

Je kan jouw schriftelijke verzoeken sturen naar:

Vereniging van Registrars
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel: 088-8040506
Mail: secretariaat@verenigingvanregistrars.nl

Klikgedrag op de website en ledenportal

Op de website en het ledenportal van de VvR worden bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van beide platformen te optimaliseren en/of voor statistische doeleinden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de portal te plaatsen. Op deze wijze kan de VvR haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Bezoeken aan andere websites

Op onze platformen tref je links aan naar andere websites. De VvR draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die websites met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
De VvR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacybeleid van de VvR.

Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kan je contact opnemen via:

Vereniging van Registrars
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel: 088-8040506
Mail: secretariaat@verenigingvanregistrars.nl