Inloggen
home > vvr

OVER VVR

 

Achtergrondinformatie

Sinds de oprichting van SIDN in 1996 is er een Raad van Deelnemers (RvD) die gevormd wordt door alle bij SIDN aangesloten registrars (voorheen: deelnemers). De Adviesraad Deelnemers (ARD) wordt gekozen door de RvD, en heeft als voornaamste taak dat het haar achterban vertegenwoordigt richting SIDN. Over de jaren is de vorm waarin de raad functioneerde een aantal keer gewijzigd.

 

In 2006 hief de toenmalige Adviesraad zichzelf op vanwege gebrek aan participatie. Sinds die tijd is door de registrars geen invulling gegeven aan dit adviesorgaan. Begin 2009 is door verschillende registrars de wens geuit dat de ARD nieuw leven ingeblazen zou worden, een initiatief dat door SIDN werd -en wordt- gesteund.

 

Initiatiefgroep

Op de SIDN relatiedag van 18 juni 2009 stond de heroprichting van de Adviesraad op het programma. Tijdens de relatiedag heeft SIDN het voorstel gedaan om een initiatiefgroep van registrars op te richten. De insteek was dat deze groep, namens alle registrars en op een wijze die door hen werd gesteund, een nieuwe Adviesraad formuleert. Al tijdens de relatiedag vonden de eerste gesprekken tussen registrars plaats en in de maanden daarna kreeg de initiatiefgroep definitief vorm. Deelnemers waren Berrie Pelser en Vince van Domburg namens de Stichting ISP Belang, Bertil Brendeke en Robert Nieuwenhuijse namens de vereniging ISP Connect en Arno Vis en Erik Logtenberg namens een groep van elf grote registrars.

Nadat de initiatiefgroep was opgericht hebben er allerlei gesprekken plaats gevonden tussen registrars en hun belangenorganisaties. SIDN was niet bij deze gesprekken betrokken, maar werd wel van tijd tot tijd bijgepraat over de voortgang. Tijdens een dergelijk overleg heeft SIDN gesuggereerd om, ten behoeve van de registrars, een externe adviseur in te schakelen. Deze adviseur, Willem van Waveren, heeft de initiatiefgroep geholpen bij het opstellen van een concreet plan voor de oprichting en inrichting van de Adviesraad en een voorstel hoe dit plan geïmplementeerd kan worden.

 

Convenant

Daaropvolgend overleg tussen de Initiatiefgroep en SIDN heeft er toe geleid dat op donderdag 20 mei door de betrokken partijen een convenant is getekend waarin de gezamenlijke uitgangspunten voor de vorming van een Adviesraad bevestigd zijn. Tevens zijn in het convenant de nader uit te werken onderwerpen benoemd en spreken alle partijen het vertrouwen in elkaar en het huidige proces uit.

 

Vereniging

Na ondertekening van het convenant zijn de gesprekken verder gegaan. Daarbij is onder andere besloten om van de Adviesraad een Vereniging te maken, waarvan het bestuur als adviseur richting SIDN gaat optreden. De rol van de voormalige Raad van Deelnemers wordt in de staturen vervangen door de Vereniging van Registrars (VvR).

 

Relatiedag november 2010

In november 2010 leek een doorbraak nabij en zijn de toenmalige plannen ook door de Initiatiefgroep op de SIDN Relatiedag gepresenteerd. Hierna hebben partijen gezamenlijk echter nog tot een aantal wijzigingen besloten.

Belangrijkste is dat de statuten van SIDN straks rechten toekennen aan de registrars en niet specifiek aan de VvR zoals het oorspronkelijke plan was. Vervolgens wordt de samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een periode van drie jaar en wordt daarin vastgelegd dat SIDN de VvR voor die periode als de exclusieve gesprekspartner met betrekking tot die bevoegdheden beschouwt.

In eerdere plannen hebben partijen overwogen om het uiteindelijke onderhandelingsresultaat nog ter stemming aan alle registrars voor te leggen. Mede omdat de samenwerking niet meer per definitie een oneindig karakter heeft, hebben partijen besloten om dit niet te doen. Bovendien is het organiseren van een dergelijke stemming niet eenvoudig en kost het veel tijd, wat tot nog meer vertraging zou leiden. Partijen hebben lang onderhandeld en zijn van mening dat de gekozen constructie goede kansen voor een constructieve samenwerking biedt. Deze nieuwe structuur zal zich moeten bewijzen en de enige manier om dat te doen, is hiermee aan de slag te gaan.

 

Oprichting

In 2011 is de VvR formeel opgericht en is er een bestuur benoemd. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met SIDN voor een periode van 3 jaar. In het eerste bestuur nemen plaats:

Erik Logtenberg; directeur VEVIDA, lid Initiatiefgroep, voorgedragen als voorzitter in het bestuur;
Arno Vis; directeur Hosting Concepts, internationale ervaring, lid EurID Registrar Advisory Board, lid Initiatiefgroep, voorgedragen als gewoon lid in het bestuur;
Robert Nieuwenhuijse; directeur Vircon,  bestuurlijke ervaring, lid Initiatiefgroep, treedt terug uit bestuur ISPConnect bij benoeming in bestuur VvR, voorgedragen als gewoon lid in het bestuur;
Vince van Domburg; adviseur/directeur SysTech Media, lid initiatiefgroep, treedt terug uit bestuur ISPConnect bij benoeming in bestuur VvR, voorgedragen als gewoon lid in het bestuur;
Mark de Wildt; directeur Totaalnet, deelnemer besloten pre ICANN meetings bij EZ, procedureel sterk, beschikt over goed netwerk in ISP wereld, voorgedragen als gewoon lid in het bestuur;
Norbert van der Knaap; manager Hosted Applications bij KPN Wholesale, centraal aanspreekpunt voor hosting binnen KPN, voorgedragen als gewoon lid in het bestuur;
Peter Dost; manager Shared Service Center & IT bij Novagraaf, juridische dienstverlening, bijdrage in bestuur vooral als belangbehartiger juridische dienstverleners en algemene juridische aspecten met betrekking tot SIDN diensten; voorgedragen als gewoon lid in het bestuur.